0 złotych – dokładnie tyle wynosi koszt usługi pośrednictwa kredytowego w Marczak Finanse. Nie pobieramy opłat od klintów tytułem pośrednictwa kredytowego. Swoje wynagrodzenie za pracę odbieramy od banku za success fee. To znaczy, że bank wypłaci nam umówione wynagrodzenie wyłącznie w sytuacji gdy dojdzie do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy doprowadzonym przez Marczak Finanse klientem, a wybranym bankiem.

Nie ma takiego obowiązku. Pożyczka hipoteczna udzielana jest na dowolny cel, zabezpieczeniem jest wpis hipoteki w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki zależna jest od zdolność kredytowej oraz od wartości zabezpieczenia. Nieruchomość musi być wolna od innych obciążeń. LTV dla pożyczki wynosi od 60-80% . Należy pamiętać, że pożyczka jest udzielana na krótszy okres niż kredyt hipoteczny i jest to zazwyczaj 20 lat. Pożyczka charakteryzuje się też wyższą marżą banku w stosunku do kredytu na cele mieszkaniowe, jednak nadal pozostaje atrakcyjna cenowo w stosunku do kredytu konsumenckiego niezabezpieczonego.

Banki z założenia akceptują wszystkie stałe oraz udokumentowane źródła dochodów. Dochód akceptowany przez bank to przede wszystkim: umowa o prace na czas nieokreślony oraz określony pod pewnymi warunkami, dochód z umów cywilnych, dochód z tytułu powołania i mianowania, diety, delegacje, premie, emerytura, renta, własna działalność gospodarcza, działalność rolnicza, kontrakt marynarski, managerski, dochód z najmu, dywidendy także dochód komplementariusza. Pod pewnymi warunkami może tez być przyjęty dochód z zagranicy czy alimentów własnych. Katalog akceptowalnych źródeł jest dość szeroki, natomiast trzeba pamiętać, że różne banki na różnych zasadach akceptują i liczą zdolność z ww. źródeł.  Spełniając określone warunki możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny nawet w trakcie zmiany pracodawcy.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z stawi WIBOR ( dla kredytów w polskiej walucie ) oraz z marży banku. WIBOR jest wielkością zmienną, dlatego jeśli klient nie wybierze inaczej jego kredyt hipoteczny będzie mieć zmienna stopę procentową. Zmienną zgodnie z zmianami WIBOR w okresach 3 miesięcznych lub 6 miesięcznych. WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych na polskim rynku, czyli koszt po jakim banki są w gotowe pożyczać sobie pieniądze. Indeks przy nazwie określa okres na jaki pożyczane są pieniądze: 3M – oznacza okres 3 miesięcy, 6M – odpowiednio okres 6 miesięcy.  Zazwyczaj w umowie kredytowej jest zapis powyżej jakiej zmiany stopy procentowej WIBOR oraz poniżej jakiej zmiany – nastąpi zmiana oprocentowania kredytu. Drugą częścią składającą się na oprocentowanie kredytu jest marża – czyli właściwy dochód banku. Marża zależna jest od wielu czynników: między innymi od wartości LTV: im większy wkład własny będzie posiadać kredytobiorca tym kredyt będzie dla banku bezpieczniejszy i tym samym marża będzie niższa. Podobnie sprawa wygląda z ubezpieczeniami czyli dodatkowymi zabezpieczeniami kredytu: jeśli klient jest ubezpieczony od różnych ryzyk – kredyt jest bezpieczniejszy – marża proponowana przez bank jest niższa. Na wysokość marży wpływa też historia BIK, ocena scoringowa, okres kredytowania.

Jest taka możliwość. Można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny nie posiadając historii w BIK. Banki wolą jednak udzielać kredytów osobom z historią w BIK, na dodatek – z dobrą historią, dopuszczalne są incydentalne opóźnienia w niewielkiej kwocie. Okres za jaki sprawdzany jest BIK zależy od polityki kredytowej banku – rekordziści sprawdzają nawet do 10 lat wstecz, natomiast większość banków sprawdza okres ostatnich 5 lat. Warto też pamiętać, że jednorazowa nawet większa wpadka z terminową płatnością nie przekreśla całkowicie szans na kredyt hipoteczny – wszystko zależy bowiem od okoliczności. Przystępując do kredytu hipotecznego wszelkie zaległości w płatnościach wobec banków musza być uregulowane na bieżąco.

W momencie przystępowania do kredytu hipotecznego większość banków będzie Ciebie zachęcać do ubezpieczenia na życie, kusząc niższą marżą,  są też banki w których będzie to obligatoryjny warunek uruchomienia kredytu. Ubezpieczenie na życie zabezpiecza głównie Twoją rodzinę:  na wypadek śmierci kredytobiorcy. Gdyby doszło to tak tragicznego zdarzenia rodzina jest zabezpieczona przed koniecznością spłaty kredytu hipotecznego. Jednak zawsze przed przystąpieniem do ubezpieczenia uważnie przeczytaj warunki wypłaty świadczenia oraz zakres ubezpieczenia. Możesz też przynieść do banku cesję z polisy ubezpieczenia na życie które już posiadasz, zakładając, że suma ubezpieczenia pokrywa Twoje zobowiązanie w stosunku do banku.

Nie ma takiej potrzeby, na rynku obecny jest produkt:  leasing konsumencki. O taki leasing może ubiegać się osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dokumentująca się stałym źródłem dochodu. Jednak należy pamiętać, że taki produkt korzystny może być wyłączne na zakup nowego auta od dealera z salonu samochodowego. Na finansowanie zakupu aut używanych dla osób uzyskujących dochód z umowy o pracę  polecam kredyt samochodowy.

Jest to skrót od angielskich słów Loan To Value, co w wolnym tłumaczeniu oznacza  stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Dla różnych produktów zabezpieczonych hipoteką maksymalne LTV jest inne: dla kredytu na cel mieszkaniowy będzie to wartość w  przedziale od 80% do 90%, dla kredytów konsolidacyjnych w większości przypadków będzie wynosić 70% choć jest  bank który udzieli kredytu konsolidacyjnego nawet do 90%  wartości nieruchomości po spełnieniu określonych warunków, dla pożyczki hipotecznej będzie to wartość między 60-80% wartości zabezpieczenia. Czyli jest to maksymalna kwota kredytu jaką może udzielić bank w stosunku do wartości Twojej nieruchomości. Skąd bank będzie znać wartość Twojej nieruchomości? Z wyceny nieruchomości wykonanej przez rzeczoznawcę.  Naszym klientom polecamy sprawdzonych rzeczoznawców z rabatem na usługę wyceny.

Maksymalna ilość zależna jest od dwóch czynników: od zdolności kredytowej oraz od max limitu ustalonego przez niektóre banki: wynoszącego odpowiednio od 3-5 aktywnych kredytów hipotecznych. Dla inwestorów rynku nieruchomości którzy posiłkują się kredytami hipotecznymi dobra wiadomość jest taka – że nie wszystkie banki posiadają limit zapisany w własnej polityce kredytowej. Limit ten wprowadzają niektóre banki kierując się zapisem z ustawy o kredycie hipotecznym mówiącym o tym, że jest on przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Inwestowanie w nieruchomości na wynajem nie jest już własnym celem mieszkaniowym.

Przygotuj się do kredytu hipotecznego

Odbierz bezpłatnie e-booka. Piszemy o finansach oraz informujemy o naszej ofercie. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji. Polityka Prywatności
.